Canal Intern d’Informació de Ambientalia World SL

A través dels canals interns, qualsevol persona de les incloses en el seu àmbit subjectiu d’aplicació podrà comunicar infraccions de Dret de la Unió Europea, infraccions penals o administratives greus o molt greus, i qualsevol altra acció, omissió o situació de risc de comissió d'una infracció normativa o incompliment greu de les disposicions del Codi Ètic, que seran gestionats conforme es disposa al Reglament que regula el SII d'Ambientalia World SL.


Realitzeu una comunicació


Comuniqueu-nos qualsevol actuació que, segons la vostra opinió, sigui contrària al Codi ètic i de conducta

Consulteu l'estat de tramitació


Si heu realitzat una comunicació o consulta, inseriu-ne l'identificador

Aquest canal intern d’informació està reservat per a la utilització per part de les persones treballadores de l'entitat, respecte a informacions obtingudes en un context laboral o professional, així com proveïdors, amb independència de la seva relació jurídica, en els termes previstos en l’article 5 del reglament regulador.

Aquestes persones, si realitzen una comunicació en relació amb infraccions de Dret de la Unió Europea, infraccions penals o administratives greus o molt greus, i si concorren la resta dels requisits legals i del present reglament, atorgaran a qui les realitzi la condició d'informant, amb l'aplicació del règim especial de protecció establert en la Llei 2/2023 i en el present reglament.

L’ús del canal pressuposa la bona fe de l’informant, Ambientalia World SL .iniciarà les accions oportunes si es determina la instrumentalització del canal intern d’informació per a la presentació de comunicacions que imputin fets falsos de forma conscient. 

Us informem que també disposeu de canals externs d'informació, com el de l’Oficina Antifrau, Autoritat de Protecció de l’Informant a Catalunya o els canals que existeixen o que es puguin constituir per altres institucions, òrgans o organismes.

Podeu ampliar aquesta informació a la Política i al Procediment de Gestió del Sistema Intern d’Informació